free hit counter
Algemene voorwaarden praktijk
Stacks Image 723657

Algemene voorwaarden praktijk

Artikel 1. Definities
1. De coach/praktijk: Centre for conscious creation door Michel of Silvia Tomaello.
2. De cliënt: de wederpartij van het Centre for conscious creation.
3. Incidentele adviezen, losse verrichtingen, dan wel andere incidentele diensten die door de coach in opdracht van de cliënt worden uitgevoerd.
4. Traject: een overeenkomst betreffende meerdere losse verrichtingen en/of een overeenkomst waaruit gedurende langere tijd losse verrichtingen voortkomen.

Artikel 2. Toepasselijkheid
5. Op alle overeenkomsten tussen de coach enerzijds en de cliënt anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
6. Acceptatie van een prijsafspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt de toepassing van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.
7. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de therapeut zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
8. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
9. Een overeenkomst tussen de coach en de cliënt komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de prijsafspraak door de cliënt of een mondelinge bevestiging van een individueel consult.
10. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen inhoudt komt de overeenkomst pas tot stand nadat de therapeut schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
11. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze schriftelijk of ingeval van een individueel consult mondeling hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
12. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van een traject c.q. losse verrichtingen. Na afloop van de overeengekomen contractperiode kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.

Artikel 5. Annulering
13. Annulering van afspraken voor individuele personen voortvloeiend uit een overeenkomst dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden. Vervanging door een andere persoon, geregeld door de cliënt, wordt niet als annulering beschouwd.
Voor annulering van consulten gelden de volgende annulerings-voorwaarden:
- Bij annulering tot 24 uur voor aanvang is de cliënt geen kosten verschuldigd.
- Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een consult is de cliënt 100% van het bedrag voor het consult verschuldigd.
- Indien een consult op verzoek van een cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd en binnen 24 uur voor aanvang van het consult het volledige bedrag.
- Indien annulering niet of te laat geschiedt, is de coach gerechtigd de betreffende dienst(en) in rekening te brengen onverkort het recht op betaling van alle in deze door hem/haar gemaakte kosten.
- De coach is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft het tijdstip. Dan zal hij dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip dienen kenbaar te maken, waarbij voor de cliënt de meest gunstige tijd zal worden aangehouden.

Artikel 6. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht
14. De coach zal alle informatie betreffende de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover de coach daartoe verplicht is of de coach toestemming heeft verkregen.

Artikel 7. Tarieven
15. De tarieven voor consulten zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld op de webpagina van de betreffende dienstverlening.

Artikel 8. Facturering en betaling
16. Dienstverlening voor cliënten dient door deze direct na de dienstverlening aan de coach tegen overleg van een kwitantie te worden voldaan.
- Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt zonder dat ingebrekestelling is vereist in verzuim. De coach is gerechtigd zijn/haar verplichtingen tot het verrichten van diensten met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken op te schorten. De coach zal de cliënt tijdig op de hoogte stellen van vernoemde opschorting van zijn/haar dienstverlening. De cliënt is met ingang van voornoemde datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de cliënt. Onder incassokosten vallen de kosten van advocaten, deurwaarders en incassobureaus, vastgesteld overeenkomstig de geldende c.q. gebruikelijke tarieven.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
17. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de coach is sprake van een inspanningsverplichting.
18. De coach geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij/hij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de coach. De coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
19. De coach is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de cliënt door de coach mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
20. De aansprakelijkheid van de coach voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
21. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de coach beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de cliënt.
22. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de coach aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
23. Op de dienstverlening van de coach is het Nederlands recht van toepassing.
23. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening van de coach die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank bevoegd.

Q
Algemene voorwaarden praktijk